Аватарка

Vera Shevchenko  
300
MAFIA WORLD TOUR ’17
8 баллов
Аватарка (Vera Shevchenko)